استاندارد و برچسب انرژی

استاندارد و برچسب انرژی کولرگازی

 

برچسب انرژی چیست؟

استاندارد های کولرگازی کدامند؟

نرخ بازه انرژی چیست؟

 

روش محاسبه میزان بازدهی دستگاهها ( سرمایش و گرمایش)

(بازدهی در گرمایش) COP=وات ظرفیت گرمایش / وات مصرفی یا آمپر * 220
(بازدهی در سرمایش) EER= وات ظرفیت سرمایش / وات مصرفی  یا آمپر * 220

(بازدهی در حالت سرمایش) EER

(بازدهی در حالت گرمایش) COP

EER

Energy Grade

COP

Energy Grade

4.00≥ EER>3.81

A+++

4.40≥ COP>4.20

A+++

3.80≥ EER>3.61

A++

4.20≥ COP>4.00

A++

3.60≥ EER>3.41

A+

4.00≥ COP>3.80

A+

3.40≥ EER>3.21

A

3.80≥ COP>3.60

A

3.20≥ EER>3.00

B

3.60≥ COP>3.40

B

3.00≥EER>2.80

C

3.40≥COP>3.20

C

2.80≥ EER >2.60

D

3.20≥ COP >2.80

D

2.60≥ EER> 2.40

E

2.80≥ COP> 2.60

E

2.40≥EER > 2.20

F

2.60≥COP > 2.40

F

2.20≥ EER > 2.00

G

2.40≥ COP > 2.20

G

 

Air conditioners, cooling EER in W/W
             
A B C D E F G
>3.2 3.0–3.2 2.8–3.0 2.6–2.8 2.4–2.6 2.2–2.4 <2.2
Air conditioners, heating COP in W/W
             
A B C D E F G
>3.6 3.4–3.6 3.2–3.4 3.0–3.2 2.8–3.0 2.6–2.8 2.4–2.6
 

برچسب انرژی کولرگازی برچسب انرژی کولرگازی