کمپرسورهای برودتی

کمپرسورهای برودتی

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 16000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR16K5E-PFV

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 16000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR16K5E-PFV

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 16000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR16K5E-PFV Emerson Cop...
ZR16K5E-PFV
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR18K5E-PFV

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR18K5E-PFV

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR18K5E-PFV Emerson Cop...
ZR18K5E-PFV
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 21000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR21K5E-PFV

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 21000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR21K5E-PFV

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 21000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR21K5E-PFV Emerson Cop...
ZR21K5E-PFV
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 25000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR25K5E-PFV

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 25000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR25K5E-PFV

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 25000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR25K5E-PFV Emerson Cop...
ZR25K5E-PFV
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 28000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR28K5E-PFV

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 28000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR28K5E-PFV

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 28000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR28K5E-PFV Emerson Cop...
ZR28K5E-PFV
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 32000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR32K5E-PFV

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 32000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR32K5E-PFV

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 32000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR32K5E-PFV Emerson Cop...
ZR32K5E-PFV
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 38000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR38K5E-TF5/D

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 38000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR38K5E-TF5/D

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 38000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR38K5E-TF5/D Emerson C...
ZR38K5E-TF5/D
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 42000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR42K5E-TF5/D

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 42000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR42K5E-TF5/D

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 42000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR42K5E-TF5/D Emerson C...
ZR42K5E-TF5/D
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 48000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR48K5E-TF5/D

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 48000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR48K5E-TF5/D

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 48000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR48K5E-TF5/D Emerson C...
ZR48K5E-TF5/D
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 54000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR54K5E-TF5/D

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 54000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR54K5E-TF5/D

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 54000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR54K5E-TF5/D Emerson C...
ZR54K5E-TF5/D
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 57000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR57K3E-TF5/D

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 57000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR57K3E-TF5/D

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 57000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR57K3E-TF5/D Emerson C...
ZR57K3E-TF5/D
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 61000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR61K3E-TF5/D

کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 61000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR61K3E-TF5/D

کوپلند امریکا_COPELAND
کمپرسور نوع اسکرال، کوپلند ظرفیت 61000 بی تی یو گاز R22 & R407C مدل ZR61K3E-TF5/D Emerson C...
ZR61K3E-TF5/D
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 12000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 12000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 12000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compress...
PR-R22-12000
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 18000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compress...
PR-R22-18000
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 24000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 24000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 24000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compress...
PR-R22-24000
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 9000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 9000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary

پاناسونیک_PANASONIC
کمپرسور نوع روتاری، پاناسونیک به ظرفیت 9000 بی تی یو گاز R22 مدل Rotary Panasonic A/C Compresso...
PR-R22-9000