راهکارهای صرفه جویی انرژی

روش های صرفه جویی انرژی درساختمان های موجود در ایران

 

الف – اصلاحات در ساختار و پوشش خارجی ساختمان :

1- اضافه کردن عایق در بام، کف یا دیوارههایی که عملاً امکانپذیر هستند.

2- در صورت تعمیر و اصلاح بام استفاده از مصالح بارنگ روشن جهت کاهش بار حرارتی ناشی از تابشخورشید در ساختمانهای با تهویه مطبوع

3- تهویه فضاهای زیرشیروانی

4- استفاده از قشر بازتابنده در پنجرهها در مقابل نور خورشید به منظور کاستن از بار سرمایش

5- نصب کرکره یا پرده در پنجرهها جهت کاهش بار سرمایشی و گرمایشی

6- نصب پنجرههای دو جداره بجای پنجرههای معمولی

7- تعویض چهارچوبه دربها و پنجرهها با نوع مناسب

8- آببندی نمودن پوشش دیوارها

9- حذف فاصله میانی اضافی بین درهای ورودی دوبله

10- نصب نوار آب‌بندی گرداگرد دربها و پنجرهها

11- تعویض پنجرههای شکسته شده

12 - بسته نگه‌داشتن دربهای انبارها و گاراژها تا حد امکان

ب- اصلاحات سیستم روشنایی و توان الکتریکی :

1- نصب سیستم روشنایی با کارآیی بیشتر در هر جا که امکان پذیر باشد

2- کاهش سطوح روشنایی کلی

3- تهیه اجرای برنامه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی به منظور حصول به کارایی بیشینه سیستم‌های موجود.

4- استفاده از روشنایی مکمل برای اهداف خاص بجای افزایش روشنایی کلی

5- استفاده از نور طبیعی در پیرامون مکان‌های اداری

6- استفاده از کلیدهای چندگانه برای انتخاب سطح روشنایی در ادارات، سالن‌های کنفرانس و ...

7- کاهش سطح روشنایی در اماکنی که به سطوح روشنایی بالا نیازی ندارند مانند اتاق های انباری و کریدورها و ...

8- به هنگام تغییر دکوراسیون استفاده از رنگهای روشن در سقف ، دیوارهها و کف اماکن با هدف کاستن از سطح روشنایی بالاتر

9- کاستن از روشنایی دکوراسیون (تزئینات) و تبلیغات

10- استفاده از تایمر (زمان‌سنج) و یا سلول‌های نوری (فتوسل‌ها) جهت کنترل روشنایی محوطه بیرونی ساختمان

11- کاهش روشنایی بیش از حد پارکینگها و رساندن آن به حداقل سطحی که از نظر ایمنی مناسب باشد.

12- استفاده از موتورهای الکتریکی با ابعاد مناسب ، زیرا موتورهای با ابعاد بزرگتر از حد لزوم، در ضریب توان پایین عمل میکنند

13- تصحیح ضریب توان در هر جا که امکانپذیر باشد (حذف توان راکتیو)

14- نصب تجهیزات محدود کننده

ج – استفاده از کنترل‌ها :

1- تنظیم نمودن مجدد تمامی کنترلکنندهها

2- تنظیم و قفل ترموستات‌ها جهت ممانعت از دخالت افراد غیرمسئول

3- بررسی ترموستات ‌های اتاق از نظر اینکه در جای مناسبی قرار گرفته باشند یعنی بر روی دیوارههای سرد با دکوراسیون و یا در معرض تابش خورشید نباشند.

4- نصب کنترلکنندههای مجزا در هر اتاق و در هر جائیکه امکان‌پذیر است.

5- نصب شیرهای با کنترل دما در رادیاتورهایی که دارای شیرهای معمولی بوده و با دست کنترل میشوند.

6- نصب سیستم کنترلی آنتالپی به منظور بهینه‌سازی استفاده از هوای بیرون جهت سرمایش ساختمان

7- نصب سیستم کنترل خودکار برای ساختمان، در صورتی که مناسب و امکانپذیر باشد.

د- اصلاحات سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تجهیزات متنوع دیگر:

1- مطالعه دقیق انجام تغییرات، زیرا انجام برخی از تغییرات ممکن است مصرف انرژی را افزایش دهد.

2- بررسی مجدد، موازنه و تنظیم سیستمها.

3- خاموش نمودن تجهیزات تهویه مطبوع در طول ساعاتی که از اماکن استفاده نمی‌شود.

4- تهیه و یا تجددنظر و اصلاح جداولی برای آنکه بتوان چراغها و سیستمها را هر چه زودتر خاموش نمود.

5- بهینهسازی برای دفعات و زمانهای راهاندازی سیستم

6- بستن مجرای هوای خارج در ساعاتی که از ساختمان استفاده نمی‌شود.

7- کاهش مقدار هوای بیرونی

8- کاهش حجم نفوذ و تعویض هوای سیستم

9- کاهش نشتی از مجراها و کانال‌ها

10- بررسی و تنظیم دریچه های هوای خارج به منظور اطمینان از بسته شدن کامل و محکم آنها

11- جایگزینی دمپرهای موجود با انواع با کیفیت بالاتر آنها در هر جائیکه امکان‌پذیر باشد.

12- توجه به نشتی هوای خارج از سیستم تنظیم شده به هنگام متوازن یا غیر متوازن نمودن سیستم.

13- تنظیم دمپرهای محفظة اختلاط و واحدهای چندناحیهای، بطوری که برای جلوگیری از نشتی هوا کاملاً چفت شوند.

14- در صورت امکان از کویلهای پیش‌گرم‌کن برقی اجتناب گردد.

15- افزایش دمای هوای مخلوط شده

16- تنظیم مجدد دماهای گرم و سرد مبنا در جهتی که نیاز به گرمایش و سرمایش کاهش یابد.

17- تنظیم گرم کردن مجدد تا حدی که بتوان فواصل زمانی را کاهش داد.

18- باز تنظیمی دمای آب گرم و آب سرد متناظر با بارهای موجود.

19- استفاده از پایین‌ترین دمای تابشی ممکن در پیرامون اماکن.

20- ممانعت از اینکه محیط و سیستم‌های داخلی بر خلاف یکدیگر عمل نکنند.

21- بهینه نمودن عملکرد چیلرهای چند مرحلهای.

22- به کار انداختن سیستم‌های جانبی سرمایش و گرمایش تنها هنگامی که به آنها نیاز است.

23- در صورت امکان، در ساعات عدم حضور افراد تنها دمنده برگشت هوا برای گرمایش عمل کند.

24- نصب سیستم تزریق هوای کمکی به منظور کاهش توان لازم دمنده .

25- تبدیل سیستم دمنده حجم ثابت به عملکرد حجم متغیر VRV)) .

26- کاهش گرمایش در اماکنی که اشغالیت کمتری دارد.

27- کاهش گرمایش در اماکنی که بیش از حد گرم شدهاند و اجتناب از باز کردن پنجرهها به منظور کاهش دما.

28- از کار انداختن دمنده ‌های خروج هوا در طول جرخههای زمانی که از مکان استفاده نمیشود.

29- بررسی سیستمهای خروج هوا به منظور اطمینان از آنکه تنها مقدار هوای لازم به خارج فرستاده میشود.

30- در صورت امکان کاهش مقدار هوای خروجی از توالت‌ها، اتاق‌ها، آزمایشگاهها و نظایر آن.

31- تغییر در سیستم دمنده‌های خروج هوا بطوریکه تنها هنگامی که افراد در محل حاضرند عمل کنند.

32- کاهش دمای سیستم‌های تهیه آب گرم مصرفی.

33- استفاده از چگالنده(کندانسور) آبی جهت پیش گرمایش آب گرم مصرفی.

34- استفاده از چگالنده آبی برای گرمایش مجدد هوای تهویه مطبوع.

35- اصلاح در توزیع کننده های خورشیدی و بکار بردن آنها در ساختمان جهت پیش‌گرمایش آب گرم مصرفی و آب گرم فرایند.

36- نصب تجهیزات بازیافت حرارت به منظور استفاده مجدد از خروجیهای آشپزخانه و فرایند.

37- انجام عایقبندی لولهها و کانالها و مجاری عبور سیال گرم و سرد.

38- جایگزینی عایقهای مستعمل در دیگ های بخار، کوره‌ها، لولهها و کانالها.

39- کاهش جریان آب خنک شده و آب گرم.

40- اصلاح پروانه پمپ به منظور مطابقت با بار آن.

41- تبدیل شیرهای سه راهه و دوراهه و نصب پمپ‌های با سرعت و دور متغیر. (VSD)

42- بررسی ابعاد مخزن انبساط، زیرا مخازن انبساط کوچک سبب اتلاف در مصرف آب میشوند که این امر تلفات در مصرف انرژی را نیز در پی دارد.

43- ارزیابی و اطمینان از خاموش شدن مولدهای بخار و آب گرم در فصل تابستان و استفاده از دیگ ها و آبگرمکنهای کوچک به جای آنها درطول دورة زمانی مربوطه.

44- جلوگیری از اتلاف بخار تقطیر شده و برگشت آن به دیگ های بخار.

45- در صورت دسترسی به بخار با فشار بالا استفاده از توربینهای بخار برای رانش دمنده‌ها و پمپ‌ها، بعلاوه توربین میتواند بعنوان شیر انبساط جهت تهیه بخار با فشار کم نیز عمل نماید.

46- تعمیر و رفع کلیة نشتیهای آب، گاز، بخار و هوای فشرده.

47- استفاده از سیستم مناسب تصفیه و سختیگیری آب به منظور کاهش رسوباتی که بر روی سطوح تبادل حرارتی مبادله کن‌ها جمع میشوند.

48- عدم استفاده بیش از حد لزوم از مواد شیمیایی جهت سختیگیری آب.

49- بررسی دورهای آب خنک شده توسط برج خنککننده به منظور اطمینان از اینکه آب سختیگیری شده و مواد شیمیایی استفاده شده برای سختیگیری آن هدر نمیشوند.

50- نگهدرای تجهیزاتی چون برجهای خنککننده، کولرهای تبخیری و چگالنده های هوایی به منظور حصول به بهترین کارایی ممکن آنها.

51- تعمیر و بازرسی دورهای وسایلی چون تلههای بخار، شیرهای شناوری و ...

52- تهیه و اجرای برنامهای برای تعمیرو نگهداری به منظور اطمینان از کارایی بیشتر تجهیزات.

53- اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در تاسیسات و تجهیزات گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع

هـ – اصلاحات تجهیزات احتراقی :

1- بررسی ساختمان از نظر وجود فشار منفی، زیرا در این صورت سبب کاهش راندمان احتراق میگردد.

2- بررسی دودکشها و مجراهای خروجی گازهای حاصل از احتراق از نظر بسته بودن و یا شرایط نامناسب مکشی در آنها.

3- تمیز کردن سطوح احتراقی .

4- بررسی و تنظیم نسبت هوا به سوخت.

5- جایگزینی مشعلهای اتمسفر یک با مشعلهای قدرتی.

6- نصب کنترل کننده‌های فشار بر روی کورهها.

7- نصب کنترلکنندههای خودکار احتراق هوا – گاز.

8- تعمیر دورهای درزهای ایجاد شده در کوره ها و اجاقها و نظایر آن

9- پیشگرمایش هوای احتراق با استفاده از حرارت اتلافی .

و - استفاده از پنجرههای مانع حرارتی:

این سیستم به گونهای طراحی شده است که پروفیل سطوح داخل و خارج از یکدیگر مجزا شده و یک نوع عایق از جنس پلی‌آمید بین آنان قرار میگیرد و موجب کاهش انتقال حرارت میشود. به منظور حذف آلودگی صوتی نیز میتوان این نوع سیتم و پنجره ها را شیشه دوجداره در نظر گرفت. این سیستم در پنجرههای موجود و نصب شده قابل تعبیه نبوده و جهت استفاده از آن باید تمامی پنجرهها را تعویض نمود.

عایق حرارتی پلی امید تحت نام عمومی نایلون شناخته میشود.

عایق پلی امید دارای خصوصیات زیر میباشد:

1- عایق‌بندی قوی حرارتی

2- در مقابل بارانهای سنگین غیرقابل نفوذ , در مقابل رطوبت و شرایط جوی مقاوم بودن.

3- جلا پذیری و قابلیت آبکاری

4- طول عمر زیاد

5- ضریب انتقال حرارت پایین با کمترین ضخامت ممکن

6- استحکام بالا،‌ انبساط حرارتی همسو با آلومینیوم

7- مقاوم در مقابل مواد شیمیایی، آب،‌ اشعه ماورای بنفش(uv )و حرارت

8- قابلیت شکلپذیری بالا

9- این عایق در محل اتصال به پروفیل آلومینیوم، دارای چسبی به صورت سیم است که در برابر نم ورطوبت و بارانهای شدید مقاومت خوبی داشته و همانطور که گفته شد، استحکام کشش را نیز افزایش میدهد..

توصیه های بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات حرارتی و آبگرم مصرفی

الف- بازرسی تأسیسات حرارتی:

در زمانی که دمای هوا متعادل است سیستم بخار (گرمایش) را خاموش کنید.

2- عایقکاری لولهها را کنترل و نواقص موجود را برطرف کنید.

3- تله‌های بخار را کنترل و قطعات معیوب را تعویض یا تعمیر کنید.

4- تلههای بخار را همیشه تحت نظر داشته باشید.

5- اتلافات سیستم توزیع بخار را کاهش دهید.

6- شیرها و اتصالات را از جهت اتلاف حرارتی بازبینی کنید.

7- از لولههای بخار به اندازه مناسب استفاده کنید و سیستم تغذیه بخار را کنترل نمایید.

8- کارآئی انتقال حرارت در محلهای مصرف را بهبود بخشید.

9- از انرژی حرارتی بخار برای تولید آبگرم مصرفی و گرمایش با آبگرم استفاده کنید.

10- از بخار برای فرایندهای با فشار کم استفاده کنید.

11- با نگهداری و مراقبت از کارکرد مناسب وسایل و تجهیزات مطمئن شوید.

12- از برج‌های تقطیر در شرایط نزدیک به سرریزی استفاده کنید.

13- خطوط لولهکشی بخار تقطیر شده را عایقکاری کنید.

14- رسوب‌زدایی لولههای آب را مرتب انجام دهید.

15- از عایقکاری مناسب در کورهها، دیگ‌ها، کانال‌ها و لولههای حامل سیال گرم،‌استفاده کنید.

16- در دیگها و کورهها از مشعلهای کارآ استفاده کنید.

17- در کورهها، هوای احتراق اولیه و ثانویه را کنترل کنید و آنرا با اندازه واقعی تنظیم نمایید.

18- درجه حرارت آب گرم مصرفی را کاهش دهید.

19- تجهیزات فرایند تأمین گرمایش را در زمانی که استفاده نمیکنید، خاموش کنید.

ب- بازرسی تأسیسات:

1- سیستم تهویه مطبوع را در ساعات بدون نیاز خاموش کنید.

2- هوای دمیده شده را کنترل کنید و کاهش دهید.

3- چگالنده های سیستم تبرید را مرتب تمیز کنید.

4- دریچههای هواساز، میزان گرد و غبار و کویل‌ها و فیلترها را بازرسی کنید تا مقاومت هوا کاهش یابد.

5- از ورود هوای خیلی مرطوب به سیستم تهویه مطبوع خودداری کنید.

6- فقط در مکان‌های مورد نیاز واقعی ،‌ از سیستم تهویه مطبوع استفاده کنید.

7- برج خنک‌کن را زمانی که نیاز نیست،‌خاموش کنید.

8- در سیستم‌های با درجه حرارت پایین برای عایقکاری از ضخامت اقتصادی مناسب استفاده کنید

برچسب انرژی

برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرفکننده را با میزان کارایی و مصرف انرژی هر یک از وسایل انرژی بر خانگی آشنا میکند. همچنین اطلاعات مشترکی درخصوص همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مربوط به هر وسیله انرژی بر را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد.

برچسب انرژی از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت نمایانگر اطلاعاتی است. که به طور مثال خریداران ماشین لباسشویی میتوانند با توجه به این اطلاعات در هنگام خرید، دستگاهی را انتخاب کنند که در مقایسه با سایر مدلهای مشابه دارای کارآیی و بازدهی بیشتری باشد.

سه بخش اولیه این برچسب که در تمامی وسایل برقی خانگی مشترک میباشد به ترتیب نمایانگر علامت تجاری، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه میباشد. بخش چهارم برچسب انرژی بوسیله 7 حرف لاتین از Aتا G در هفت رنگ درجهبندی شده است که هر یک از حروف و رنگ­ها معرف درجهای از کارایی ومصرف انرژی دستگاه میباشد . حرف A‌ مندرج درروی فلش با رنگ سبز پررنگ نشانگرکمترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی دستگاه و حرف G مندرج درروی فلش با رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف انرژی و کمترین بازدهی دستگاه است. بنابراین هر چه رتبه دستگاه بالاتر باشد کارایی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف میکند بیشتر است، لذا مصرفکنندگان میتوانند در هنگام خرید وسایل برقی خانگی با دقت و توجه به حرف لاتین و یا رنگ درج شده در این قسمت از میزان کارایی و بازده دستگاه اطلاع یابند.

بخش پنجم، نمایانگر مصرف انرژی دستگاه بر اساس استاندارد ملی تدوین شده در بخش آزمون استاندارد میباشد و سایر بخش­ها بیانگر اطلاعات اختصاصی در مورد هر یک از وسایل است. بطور مثال بخشهای ششم و هفتم در ماشین لباسشویی نشانگر میزان قدرت پاککنندگی و آبگیری دورتند دستگاه میباشد و آخرین بخش نیز آرم مؤسسه استاندارد را نشان میدهد.

فواید استفاده از برچسب انرژی

استفاده از برچسب انرژی مزایا و فواید گوناگونی برای مصرفکنندگان اینگونه وسایل دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

انتخاب درست و آگاهانة مردم در هنگام خرید وسایل خانگی

آشنا ساختن مصرفکنندگان با میزان کارآیی و بازدهی وسایل برقی خانگی

بهینهسازی و کاهش مصرف وهزینه انرژی در خانوادهها

کاهش آلودگی محیط زیست

آشنا سازی مصرف کنندگان نسبت به اطلاعات اختصاصی ویژه ومشترک هر وسیله انرژی بر

توصیههای مربوط به برچسب انرژی

در هنگام خرید وسایل برقی پر مصرف، حتما به رتبه برچسب انرژی آن توجه فرمایید.

با خرید وسایل برقی با رتبه بالا در برچسب انرژی ( Aو B) هزینه های برق خود را کاهش دهید.