دایکین_DAIKIN

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 12000سردوگرم با گاز R410a مدل RXN35LV189

اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 12000سردوگرم با گاز R410a مدل RXN35LV189

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 12000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTXN35LV189+RXN35LV189 DAIKIN INV...
FTXN35LV189+RXN35LV189
اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 19000سردوگرم گاز R410a مدل RXN50LV189

اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 19000سردوگرم گاز R410a مدل RXN50LV189

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 19000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTXN50LV189+RXN50LV189 DAIKIN INV...
FTXN50LV189+RXN50LV189
اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 22000سردوگرم گاز R410a مدل RXN60LV189

اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 22000سردوگرم گاز R410a مدل RXN60LV189

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری اینورتر، دایکین 22000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTXN60LV189+RXN60LV189 DAIKIN INV...
FTXN60LV189+RXN60LV189
اسپلیت دیواری، دایکین 12000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN35JXV1+RYN35CJXV1

اسپلیت دیواری، دایکین 12000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN35JXV1+RYN35CJXV1

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری، دایکین 12000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTYN35JXV1+RYN35CJXV1 DAIKIN  R41...
FTYN35JXV1+RYN35CJXV1
اسپلیت دیواری، دایکین 18000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN50JXV1+RYN50CJXV1

اسپلیت دیواری، دایکین 18000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN50JXV1+RYN50CJXV1

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری، دایکین 18000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTYN50JXV1+RYN50CJXV1 DAIKIN  R410A ...
FTYN50JXV1+RYN50CJXV1
اسپلیت دیواری، دایکین 21000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN60JXV1+RYN60CJXV1

اسپلیت دیواری، دایکین 21000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN60JXV1+RYN60CJXV1

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری، دایکین 21000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTYN60JXV1+RYN60CJXV1 DAIKIN  R410A ...
FTYN60JXV1+RYN60CJXV1
اسپلیت دیواری، دایکین 26000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN80JXV1+RYN71CJXV1

اسپلیت دیواری، دایکین 26000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN80JXV1+RYN71CJXV1

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری، دایکین 26000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTYN80JXV1+RYN71CJXV1 DAIKIN  R410A ...
FTYN80JXV1+RYN71CJXV1
اسپلیت دیواری، دایکین 9000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN25JXV1+RYN25CJXV1

اسپلیت دیواری، دایکین 9000سردوگرم با گاز R410a مدل FTYN25JXV1+RYN25CJXV1

دایکین_DAIKIN
اسپلیت دیواری، دایکین 9000سردوگرم با گاز 410 مدل : FTYN25JXV1+RYN25CJXV1 DAIKIN  R410...
FTYN25JXV1+RYN25CJXV1
داکت اسپلیت دایکین،18000 با کویل آبگرم و ترموستات  با گاز R22 مدل FDM20-RD20

داکت اسپلیت دایکین،18000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM20-RD20

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،18000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 FDM20-RD20 اسپلیت کانالی سقفی...
FDM20-RD20
داکت اسپلیت دایکین،24000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM25-RD25

داکت اسپلیت دایکین،24000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM25-RD25

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،24000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM25-RD25 FDM25-RD25 اسپ...
FDM25-RD25
داکت اسپلیت دایکین،30000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM30-RD30

داکت اسپلیت دایکین،30000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM30-RD30

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،30000 با کویل آبگرم و ترموستات با گاز R22 مدل FDM30-RD30 FDM30-RD30 اسپ...
FDM30-RD30
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + تکفاز با گاز R22 مدل FDM40-RD40

داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + تکفاز با گاز R22 مدل FDM40-RD40

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + تکفاز با گاز R22 مدل FDM40-RD40 FDM40-RD...
FDM40-RD40
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM40-RDY40

داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM40-RDY40

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،40000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM40-RDY40 FDM40-...
FDM40-RDY40
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 3.8 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD40

داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 3.8 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD40

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM50-RD40 FDM50-R...
FDM50-RD40
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 4.5 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD50

داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 4.5 تن با گاز R22 مدل FDM50-RD50

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،50000 با کویل آبگرم و ترموستات + 4.5 تن سه فاز FDM50-RD50 FDM50-RD50 اس...
FDM50-RD50
داکت اسپلیت دایکین،60000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM60-RD60

داکت اسپلیت دایکین،60000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز با گاز R22 مدل FDM60-RD60

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت دایکین،60000 با کویل آبگرم و ترموستات + سه فاز 5.5 تن با گاز R22 مدل FDM60-RD60 ...
FDM60-RD60
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 12000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ35CXV1+RX35DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 12000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ35CXV1+RX35DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 12000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل FDMQ35CXV1+RX35DGXV1 ...
FDMQ35CXV1+RX35DGXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ50CXV1+RX50DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 18000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ50CXV1+RX50DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 18000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل FDMQ50CXV1+RX50DGXV1...
FDMQ50CXV1+RX50DGXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 20000 سردوگرم با گاز R410a مدل  FDMQ60CXV1+RX60DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 20000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ60CXV1+RX60DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 20000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل  FDMQ60CXV1+RX6...
FDMQ60CXV1+RX60DGXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل  RZQ71CGXV1+FDMQ71CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 24000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ71CGXV1+FDMQ71CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 24000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل  RZQ71CGXV1+FDM...
RZQ71CGXV1+FDMQ71CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ100CGXV1+FDMQ100CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 36000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ100CGXV1+FDMQ100CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 36000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل RZQ100CGXV1+FDMQ100C...
RZQ100CGXV1+FDMQ100CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 45000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ125CGXV1+FDMQ125CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 45000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ125CGXV1+FDMQ125CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 45000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل RZQ125CGXV1+FDMQ125C...
RZQ125CGXV1+FDMQ125CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ140CGXV1+FDMQ140CXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 48000 سردوگرم با گاز R410a مدل RZQ140CGXV1+FDMQ140CXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 48000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل RZQ140CGXV1+FDMQ140C...
RZQ140CGXV1+FDMQ140CXV1
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 9000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ25CXV1+RX25DGXV1

داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 9000 سردوگرم با گاز R410a مدل FDMQ25CXV1+RX25DGXV1

دایکین_DAIKIN
داکت اسپلیت سقفی اینورتر، دایکین 9000 سردوگرم با کنترل + با گاز R410a مدل FDMQ25CXV1+RX25DGXV1 ...
FDMQ25CXV1+RX25DGXV1
کندانسور بیرونی 100000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ10P7W1B

کندانسور بیرونی 100000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ10P7W1B

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 100000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ10P7W1B اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ب...
RXYQ10P7W1B
کندانسور بیرونی 120000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ12P7W1B

کندانسور بیرونی 120000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ12P7W1B

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 120000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ12P7W1B اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ب...
RXYQ12P7W1B
کندانسور بیرونی 140000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ14P7W1BA

کندانسور بیرونی 140000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ14P7W1BA

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 140000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ14P7W1BA اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ...
RXYQ14P7W1BA
کندانسور بیرونی 160000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ16P7W1BA

کندانسور بیرونی 160000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ16P7W1BA

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 160000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ16P7W1BA اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ...
RXYQ16P7W1BA
کندانسور بیرونی 180000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ18P7W1BA

کندانسور بیرونی 180000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ18P7W1BA

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 180000 سردوگرم دایکین VRV-RXYQ18P7W1BA اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت ...
RXYQ18P7W1BA
کندانسور بیرونی 40000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ4P8V1

کندانسور بیرونی 40000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ4P8V1

دایکین_DAIKIN
کندانسور بیرونی 40000 سردوگرم دایکین VRV-RXYSQ4P8V1 اسپلیت مرکزی وی آر وی دایکین ژاپن (ساخت بلژ...
RXYSQ4P8V1